TH&THCS Núi Mằn 
Trường THCS Lê Văn Tám 
TH&THCS Đồng Sơn 
TH Minh Hà 
TH&THCS Sơn Dương