Thông tin đội ngũ Tiểu học Lý Thường Kiệt
DANH SÁCH CÁN BỘSTT

Tổ bộ môn

Mã giáo viên

Họ và Tên

Giới tính

Ngày sinh

Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Điện thoại

Quê quán

Địa chỉ thường trú

Trình độ
văn hóa

Ngày vào nghề

Sức khỏe

Loại công việc

Loại hợp đồng

Dân tộc

Tôn giáo

1

Tổ 1

22501404.000024

Hoàng Thị Nghĩa

Nữ

20/12/1962

100410133

13/01/2003

Công An Tỉnh Quảng Ninh

0977385760

Hải Ninh- Quảng Ninh

Tổ 43- Khu 4- Hà Khẩu - Hạ Long - QN

10/10

10/01/1980

Tốt

GV dạy Tiểu học lớp 1

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

2

Tổ 1

22501404.000026

Hoàng Thị Mùi

Nữ

01/11/1967

100590745

05/13/2009

Công An Tỉnh Quảng Ninh

0912955788

Yên Hưng - Quảng Ninh

Tổ 7 - Khu 3 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

12/12

01/15/1991

Tốt

GV dạy Tiểu học lớp 1

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

3

Tổ 1

22501404.000028

Hoàng Thị Quang

Nữ

05/05/1960

100379543

16/07/2003

Công An Tỉnh Quảng Ninh

0977628100

Đồ Sơn - Hải Phòng

Tổ 1 - Khu 1- Hùng Thắng - Hạ Long - QN

12/12

09/01/1981

Tốt

GV dạy Tiểu học lớp 1

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

4

Tổ 1

22501404.000029

Phạm Thị Minh

Nữ

20/05/1971

100579928

11/05/1988

Công An Tỉnh Quảng Ninh

01678629544

Thuỷ Nguyên - Hải phòng

Tổ 13 - Khu 2- Giếng Đáy - Hạ Long - QN

12/12

09/01/1990

Tốt

GV dạy Tiểu học lớp 1

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

5

Tổ 1

22501401.000042

Ngô Thị Liền

Nữ

05/02/1967

030687651

10/12/2007

Công An Tỉnh Quảng Ninh

0946180388

Tiên Lãng- Hải Phòng

Tổ 3 - khu 4-Giếng Đáy - Hạ Long - QN

12/12

01/01/1991

Tốt

GV dạy Tiểu học lớp 1

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

6

Tổ 1

22193404.000060

Lê Thị Huyền Trang

Nữ

21/11/1985

100871407

05/27/2008

Công An Tỉnh Quảng Ninh

01633815638

Yên Hưng - Quảng Ninh

Tổ 39 Khu 4 Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

12/12

10/03/2010

Tốt

GV tiểu học, dạy thay

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

7

Tổ 1

22501404.000008

Dương Hải Sâm

Nữ

28/02/1988

10100667

01/03/2008

Công An Tỉnh  Quảng Ninh

0915206507

Hoành Bồ - Quảng Ninh

Dân Chủ - Hoành Bồ - Quảng Ninh

12/12

01/05/2008

Tốt

GV dạy Tiểu học lớp 1

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

8

Tổ 1

22193404.000041

Phạm Thị Diệu Thuý

Nữ

20/03/1980

100739000

02/07/2004

Cồng An Tỉnh Quảng Ninh

01214106898

Kiến Xương- Thái Bình

Tổ 76 - Khu 7 - Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

12/12

01/09/2008

Tốt

GV dạy Tiểu học lớp 1

Biên chế

Kinh (Việt)

Không

9

Tổ 1

 

Lưu Ngọc Lan