Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021
Số hiệu: 243/KH-TH
Ngày ban hành: 15/09/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 26  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 8
Địa chỉ URL:

  Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021
Số hiệu: 243/KH-TH
Ngày ban hành: 15/09/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 26  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 8
Địa chỉ URL: