Cách đăng nhập vào web site nhà trường

Để phục vụ thuận lợi trong việc đăng nhập để thực hành (vì một số trường sẽ bị quên) Phòng GDĐT đã reset lại mật khẩu website tất cả các nhà trường

Văn bản Phòng GD&ĐT 
Tin mới 
  • Cách đăng nhập vào web site nhà trường (28/08/2020)
    Để phục vụ thuận lợi trong việc đăng nhập để thực hành (vì một số trường sẽ bị quên) Phòng GDĐT đã reset lại mật khẩu website tất cả các nhà trường
Văn bản nhà trường 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRƯỜNG .............. - THÀNH PHỐ HẠ LONG
Địa chỉ:                      , thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Số điện thoại:              - Email: