Tập huấn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho Cán bộ quản lý và giáo viên Tiểu học, THCS năm học 2019-2020.

             Ngày 17/8/2019 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố. Phòng Giáo dục vàĐào tạo tổ chức đợt tập huấn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường cho Cán bộ quản lý và giáo viên Tiểu học, THCS.

Với các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới; dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu CTGDPT mới.

Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường.