TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NĂM 2020

 Thực hiện Kế hoạch số 910/KH-SGDĐT ngày 16/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý (CBQL) năm 2020 triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018); Công văn số 1201/SGDĐT-GDTrH ngày 15/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2020; Công văn 2168/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2020 về việc điều chỉnh hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện chương trình GDPT 2018 năm 2020; Thực hiện kế hoạch 128/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn thành phố Hạ Long, Phòng GD&ĐT Hạ Long đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm 2020 nhằm từng bước triển khai chương trình GDPT 2018.

Chương trình GDPT 2018 đối với cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở được bồi dưỡng trực tuyến thông qua hình thức tự học bằng tài khoản được cấp chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020, đợt 2 từ ngày 01/9/2020 đến 07/9/2020.

Từ 21/8/2020 đến 31/8/2020, cấp Tiểu học mở 26 lớp tập huấn với sự tham gia của 1042 cán bộ quản lý và giáo viên các môn học. Nội dung 1 là tập huấn CBQL và 100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Nội dung 2 tập huấn CBQL, giáo viên cốt cán các nhà trường theo nội dung bồi dưỡng module 1 chương trình GDPT 2018.

Ngày 29, 30/8/2020, cấp THCS tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho CBQL và GV sau khi học trực tuyến đợt 1 về module 1 “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành danh mục bồi dưỡng Giáo viên cốt cán và Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông).

Báo cáo viên là các đồng chí CBQL và giáo viên phổ thông cốt cán theo Quyết định của trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Tham gia các lớp tập huấn cấp THCS có 70 CBQL, 980 giáo viên các môn học. Tại lớp tập huấn, các đồng chí CBQL và GV đã thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình học viên tự học về Chương trình GDPT 2018 và nghiên cứu các tài liệu về môn học trên hệ thống LMS. Các đồng chí CBQL với nội dung xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, các đồng chí giáo viên phổ thông xây dựng kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Học viên tham gia các lớp tập huấn trực tiếp thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

Qua chương trình tập huấn đã bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực quản lý và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trung học, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo và định hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới.

Sau khi tham dự lớp tập huấn trực tiếp, các giáo viên tiếp tục học trực tuyến và hoàn thành các bài tập cuối khóa. Dự kiến trước 10/9/2020, 100% giáo viên TH, THCS của Thành phố Hạ Long hoàn thành nội dung bồi dưỡng module 1, sẵn sàng cho việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình.

Các lớp tập huấn được tổ chức phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của từng đối tượng được bồi dưỡng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Học viên tham gia học tập nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả bồi dưỡng module 1 là căn cứ đánh giá hoàn thành nội dung 1 theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và cán bộ quản lý năm học 2019-¬2020.

Sau đây là một số hình ảnh tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của CBQL, giáo viên: