Ngành Giáo dục thành phố Hạ Long bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2021

 rong 2 ngày 10,11/4, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới 2900 cán bộ, Đảng viên, giáo viên trong toàn ngành. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 96 điểm cầu tại các Trường mầm non, tiểu học, THCS của Thành phố.

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp bồi dưỡng được cập nhật 5 chuyên đề về những kỹ năng cần thiết để nâng cao văn hóa đạo đức, ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng…Nhiệm kỳ 2021-2025, ngành giáo dục tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục kiến thức cần đặc biệt chú ý bồi đắp, nuôi dưỡng, giáo dục đạo đức, ý thức cho học sinh để xây dựng được một thế hệ công dân mới sống văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Qua lớp bồi dưỡng, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cũng nâng cao được nhận thức, tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trực tiếp, gián tiếp của mình trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của Thành phố.

Huy Phương