Lễ khai giảng năm học 2013-2014

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI THCS ( Năm học 2013-2014 )

(Thực hiện từ ngày 17/3/2014)

THỨ TIẾT LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Toán: Hoa Ngữ văn : Hương Ngữ văn: Hiền Ngữ văn: Minh

3 Ngữ văn: Minh Toán: Huyền T. Anh : Quý Địa: Cường

4 Sinh học: Cường T. Anh : Quý Toán: Huyền Toán: Hoa

5 HĐNG: (T1,3) Hoa HĐNG: (T1,3) Hương C.Nghệ: Huyền HĐNG: (T1,3): Minh

3 1 Toán: Hoa Ngữ văn : Hương Ngữ văn: Hiền Hoá học: Huyền

2 Toán: Hoa Ngữ văn : Hương Hoá học: Huyền T. Anh : Quý

3 T. Anh : Quý TD: Hương Toán: Huyền C.Nghệ: Hiền

4 Lịch sử: Hiền Nhạc: Quỳnh Vật lý: Huyền Toán: Huyền

5 GDCD: Hiền Vật lý: Huyền T. Anh : Quý Vật lý: Huyền

4 1 C.Nghệ: Hương Toán: Huyền Nhạc: Quỳnh Sinh học: Cường

2 TD: Hương Toán: Huyền Địa lý: Cường Lịch sử: Minh

3 Ngữ văn: Minh Lịch sử: Hương Toán: Huyền Nhạc: Quỳnh

4 Ngữ văn: Minh Địa lý: Cường MT: Quỳnh TD: Huyền

5 Sinh học: Cường Ngữ văn: Minh

5 1 T. Anh : Quý Sinh: Cường Ngữ văn: Hiền Toán: Hoa

2 Vật lý: Huyền T. Anh : Quý Ngữ văn: Hiền Toán: Hoa

3 Toán: Hoa Toán: Huyền TD: Quý Hóa: Huyền

4 Địa lý: Cường GDCD: Hiền Hóa: Huyền TD: Huyền

5 Địa lý: Cường C.Nghệ: Huyền GDCD: Hiền

6 1 T. Anh : Quý Ngữ văn : Hương Toán: Huyền Ngữ Văn: Minh

2 C.Nghệ: Hương Toán: (T/c) Huyền TD : Quý Ngữ Văn: Minh

3 TD: Hương T. Anh : Quý Toán (TC): Huyền Sinh học: Cường

4 Ngữ văn: Minh MT: Quỳnh Địa lý: Cường T. Anh : Quý

5 MT: Quỳnh Sinh học: Cường T. Anh : Quý Lịch sử: Minh

7 1 Nhạc: Quỳnh Ngữ văn: ( T/c ) Hương Sinh học: Cường Toán (T/c): Hoa

2 Ngữ văn: (T/c) Minh C.Nghệ: Quỳnh Lịch sử: Hương Vật lý Hoa

3 Sinh học: Cường Lịch sử: Hương Ngữ văn: ( T/c ) Hiền Ngữ Văn: Minh

4 Toán: (T/c) Hoa TD: Hương GDCD: Hiền Ngữ Văn (T/c) Minh

5 Sinh hoạt: Hoa Sinh hoạt: Hương Sinh hoạt: Hiền Sinh hoạt: Minh