HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC STEM QUA KHÔNG GIAN SÁNG CHẾ

Cùng với sự phát triển không ngừng về khoa học kĩ thuật và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đưa chương trình giảng dạy STEM vào các trường học phổ thông là chủ trương lớn, xuyên suốt của Nhà nước và Bộ giáo dục, đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và được đánh giá là xu hướng tiếp cận khoa học kĩ thuật phù hợp cho học sinh, góp phần hình thành nguồn nhân lực công nghệ cao trong tương lai.

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI THCS CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 214/KH-PGD&ĐT ngày 08/03/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hạ Long về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Trung học cơ sở (THCS) cấp thành phố năm học 2021 - 2022, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, Lần đầu tiên Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi Trung học cơ sở cấp thành phố thực hiện theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT.

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TỈNH

Sáng ngày 12/11/2021, Sở GDĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 tới 13 phòng GDĐT trong tỉnh.