Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/06/2022; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Bộ Chính trị.

 🔥Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của BCH TW Đảng khóa XIII, sáng ngày 04/8/2022, Chi bộ trường THCS Hồng Hải đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của BCH TW Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp. Hội nghị diễn ra với sự có mặt của 26 đảng viên và toàn bộ cán bộ GVNV toàn trường.

Hội nghị Chuyên đề do chính các đảng viên của Chi bộ lên lớp. Cụ thể: 🌷 Đ/c Nguyễn Lệ Thu - P.Bí thư Chi bộ truyền đạt Quyết định số 69 - QĐ/TW quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Kết luận số 36 - KL/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

🌷 Đ/c Trần Lan Anh - Chi ủy viên Chi bộ truyền đạt Nghị quyết số 18 - NQ/TW về " Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lí và sử dụng đất..."; Nghị quyết số 19 - NQ/TW- Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW khóa XIII về nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

🌷 Đ/c Đoàn Thị Ngọc - Đảng viên -TTCM truyền đạt Nghị quyết số 20 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21- NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

🇻🇳 Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của BCH TW khóa XIII là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những trang bị những kiến thức cho cán bộ giáo viên, đảng viên, nhân viên nền tảng tư tưởng, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn hình thành tính tích cực, tự giác trong hành động thực tiễn nhằm hiện thực hóa mục tiêu lý tưởng của Đảng. 🌹Rất cảm ơn phần tuyên truyền bổ ích của các đồng chí. Hi vọng sau Hội nghị này các cán bộ đảng viên, giáo viên nhà trường sẽ thấm nhuần tư tưởng và đoàn kết rèn luyện để theo đúng định hướng "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt".❤🔥